top of page

SZCZEGÓŁY UPRAWNIEŃ

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia odpowiednich uprawnień energetycznych do obsługi, konserwacji urządzeń i instalacji energetycznych. Obowiązek ten został nałożony przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku w Prawie energetycznym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi nowelizacjami.

Określenie uprawnienia energetyczne to świadectwo kwalifikacyjne wydawane osobom, które eksploatują całą grupę urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w branży energetycznej. Każda osoba obsługująca urządzenia, instalacje i sieci energetyczne musi posiadać uprawnienia energetyczne podobnie jak osoby konserwujące te urządzenia, instalacje i sieci energetyczne.

Montaż, remont czy modernizacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymaga potwierdzenia kwalifikacji w postaci uprawnień energetycznych. Wykonywanie czynności kontrolno-pomiarowych dopuszczalne jest tylko przez osoby posiadające uprawnienia energetyczne.


Świadectwo kwalifikacyjne jest dokumentem niezbędnym, potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych.

G1 – ELEKTRYCZNE (EKSPLOATACJA E I DOZÓR D)

Szkolenia przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych grupy G1 (elektroenergetyka) w zakresie:

 • Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,

 • Urządzenia elektrotermiczne,

 • Zespoły prądotwórcze,

 • Sieci trakcyjnej,

 • Oświetlenia ulicznego,

 • Urządzenia do elektrolizy,

 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy.

Energia odnawialna
płomienie

G2 – CIEPLNE (EKSPLOATACJA E I DOZÓR D)

Szkolenia przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych grupy G2 (ciepło) w zakresie:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,

 • Sieci i instalacje cieplne,

 • Turbiny parowe i wodne,

 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, 

 • Wymienniki ciepła,

 • Piece przemysłowe,

 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, 

 • Sprężarki.

G3 – GAZOWE (EKSPLOATACJA E I DOZÓR D)

Szkolenia przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń sieci i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy) w zakresie:

 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,

 • Sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej,

 • Urządzenia i instalacje gazowe,

 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa,

 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,

 • Turbiny gazowe,

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu.

Pracownicy w Gazowni
Woltomierz

G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY

Szkolenia przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych grupy G1(elektroenergetyka - pomiary) w zakresie:

 • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych

 • Pomiary rezystancji izolacji i uziemień

 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

 • Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych

 • Pomiary rezystywności gruntu

 • Badanie elektronarzędzi

 • Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego

 • Badanie sprzętu medycznego

Szczegóły uprawnień: Kursy i programy
bottom of page